• เขาคิชกุฏ จันทบุรี การเดินทาง 2560 ไปกับ ขสมก. เขตการเดินรถที่1 (อู่บางเขน)

  เขาคิชกุฏ จันทบุรี 2560 เขาคิชกุฏ จันทบุรี 2560 : ขสมก.จัดรถทัวร์ไหว้พระ เขาคิชกุฏ จันทบุรี 2560 ด้วยรถโดยสารปรับอากาศยูโรทูอัตราค่าโดยสาร 479.-บาท/ที่นั่ง (ไม่รวมค่าบริการรถขึ้นเขาคิชฌกูฏ200 บาท/คน) กำหนดออกเดินทางจากอู่บางเขนเวลา 06.30น.ในวันอังคาร,วันพฤหัส,วันเสาร์ และวันอาทิตย์...

 • บางกระเจ้า การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  ชื่อผู้วิจัย                          รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ไทรชมภู เ ทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บทคัดย่อ บางกระเจ้า คนเดียว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพที่มาของชุมชน ประกอบด้วยด้านศิลปกรรม และสภาพวิถีชีวิตชุมชน  2) เพื่อสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนของชุมชนบางกะเจ้าที่สื่อความหมายแทนได้อย่างเหมาะสม  3)  เพื่อพัฒนาแบบรูปสัญลักษณ์ไปใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน   โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  จัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ จัดเวทีประชาคม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการจัดเวทีเสวนา วิเคราะห์ข้อมูล สรุป บรรยายเชิงพรรณนามีผลการวิจัย คือ สภาพที่มาของชุมชน มีการตกทอดทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังปรากฏอยู่ในรูปของ งานจิตรกรรม ที่เป็นภาพวาดพุทธประวัติบนฝาผนังโบสถ์วิหาร งานสถาปัตยกรรม ที่พบเป็นอาคาร บ้าน เรือนทรงไทย วัด ศาสนสถาน เจดีย์    และสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม งานประติมากรรม เป็นงานภาพสลักไม้นูนสูงหน้าบันโบสถ์วัดป่าเกด และภาพนูนสูงซุ้มหน้าต่างโบสถ์วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ สภาพของวิถีชีวิตชุมชน มีสภาพการดำรงชีพบนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่โค้งตามพื้นที่เป็นรูปคล้ายกระเพาะหมูหรือ ถุง มีวัฒนธรรมประเพณีที่สร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ที่คนให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นลำดับชั้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนของชุมชนบางกะเจ้า...

 • พื้นที่สีเขียว บางกะเจ้า และตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  วิทยานิพนธ์ การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       พื้นที่สีเขียว ตำบลบางกะเจ้า และตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  Community Tourism and Environmental Conservation Participation in Green Areas of Bang Kachao and Bang Nam Pheung                 Sub-Districts, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province นางสาวภัทรวดี  จินดารักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยานิพนธ์  เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ตำบลบางกะเจ้าและตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ Community Tourism and Environmental Conservation Participation in Green Areas of...

 • แนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  แนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Guidelines on Marketing Development for Tourism Bike Route for Sustainable Tourism with Community Participation in Bangkachao Phrapradaeng District, Samutprakan Province. นฤกนก เงินศรีสุข1 1สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล...

 • เจ้าคุณประสิทธิ์ฯโหราจารย์ชี้ ดวงเมือง ปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยไม่มีดาวเลือกตั้ง

  ดวงเมือง ปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยไม่มีดาวเลือกตั้ง เจ้าคุณประสิทธิ์ฯก็คือพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมฺงกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. นอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านโหราศาสตร์แล้ว ท่านยังเป็นผู้สร้างวัดไทยขนาดใหญ่ 2 วัดในสหรัฐอเมริกานั่นคือวัดธัมมาราม นครชิคาโก้และวัดนวมินทราชูทิศ เมืองเรย์แฮม(ใกล้กับเมืองบอสตัน)รัฐแมสซาชูเซตส์ บนเนื้อที่ 233 ไร่ เฉพาะพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์มีพื้นที่ 110,000 ตารางฟุตจึงทำให้วัดนวมินทราชูทิศเป็นวัดไทยนอกประเทศใหญ่ที่สุด ที่สำคัญกว่านั้นท่านกำลัง“รอ”ที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ หากสมเด็จช่วงฯวัดปากน้ำได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราช ดังนี้….. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นสพ.คมชัดลึกได้นำคำทำนายของ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมฺงกโร) หรือเจ้าคุณพรหมฯกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจ นักการเมืองทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล แวะเวียนไปหาไม่เคยขาด โดยเจ้าคุณพรหมฯทำนายไว้ว่า“ปี พ.ศ.2560ประเทศไทยไม่มีดาวเลือกตั้ง” เจ้าคุณพรหมฯ บอกว่าหากพยายามหรือดื้อดึงจัดเลือกตั้ง ตามคำประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ระบุว่า “ไม่ว่าจะอย่างไรในปี 2560 ต้องเลือกตั้ง”​อาจจะซ้ำรอยในอดีตที่ผ่านมาคือ...